Valio Eesti AS darbības, kvalitātes un vides politika

Ikdienas uzņēmējdarbībā Valio Eesti AS (turpmāk tekstā - organizācija) darbojas atbildīgi, ievērojot piemērojamos tiesību aktus un juridiskās prasības un ņemot vērā ieinteresēto pušu cerības.

Valio Eesti AS darbības politika un organizatoriskie pienākumi ir sadalīti šādos darbības principos:

 • Mēs radām patiesi novatoriskus produktus;
 • Mūsu darbību virza klientu un produktu rentabilitāte;
 • Mēs uzņemamies personīgu atbildību un mācāmies no labākajiem;
 • Mēs nodrošinām nākotni ar ētiski un ekonomiski ilgtspējīgu ražošanu.

1. Mēs radām augstas kvalitātes, garšīgus un novatoriskus produktus

Mēs patērētājiem katru dienu piedāvājam augstas kvalitātes, garšīgus, funkcionālus un svaigus produktus.

Mēs uzraugām un attīstām pārtikas nekaitīgumu saskaņā ar ISO 22000 standarta principiem:

 • Mēs esam apņēmušies ievērot labu ražošanas praksi un, pamatojoties uz šo praksi, pastāvīgi attīstām savu darbību;
 • Savos produktos mēs izmantojam augstas kvalitātes svaigpienu no veseliem liellopiem un citas augstas kvalitātes izejvielas;
 • Mēs ražojam tīrus un piemērotus produktus higiēniskā ražošanas vidē, kas ir droši patērētājiem;
 • Mēs novēršam iespējamos riskus, kas var apdraudēt produktu higiēnu vai mūsu ražošanas vienību darbību.

2. Mūsu darbību virza klientu un produktu rentabilitāte

Mēs pārvaldām visu uzņēmuma vērtību ķēdi no saimniecības līdz veikalam saskaņā ar ISO 9001 vadības sistēmas standarta prasībām. Laboratorijas darbībā mēs ievērojam ISO 17025 principus.

Organizācijas kvalitātes vadības principi ir šādi:

 • Mēs strādājam sistemātiski, pamatojoties uz klientu un patērētāju vajadzībām;
 • Mēs rīkojamies atbildīgi un sadarbojoties nodrošinām savu darbību un produktu kvalitāti;
 • Mēs pastāvīgi attīstām savu darbību visos organizācijas līmeņos.

Veicot iepirkumus mēs sadarbojamies ar partneriem, kuru vērtības un mērķi atbilst Valio vērtībām un mērķiem.

Mēs atklāti un interaktīvi nododam informāciju ieinteresētajām personām par mūsu produktiem un darbībām un to ietekmi. Informācijas apmaiņa palīdz īstenot darbības, kuru pamatā ir Valio vērtības.

Mēs ievērojam starptautiskās reklāmas prasības un vadlīnijas. Mārketinga komunikācijā mēs ievērojam papildu ētikas principus, piemēram, patiesības, kvalitātes, labas prakses un drošības principus.

3. Mēs uzņemamies personīgu atbildību un mācāmies no labākajiem

Mēs esam uzticams un godīgs darba devējs, un mēs rūpējamies par savu darbinieku labklājību. Darbinieku apmierinātības ar darbu nodrošināšana ir svarīga daļa vadības un sadarbības prasmju veidošanā. Mērķis - lai darbinieki varētu veikt jēgpilnu darbu izcilā vadībā un labi funkcionējošā amatā.

Veicot profilaktiskas arodveselības darbības, mēs aizsargājam darbiniekus no nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

Organizācijas darba drošības principi ir šādi:

 • Visus nelaimes gadījumus darbā un arodslimības var novērst;
 • Drošība atbalsta produktu un darbību augsto kvalitāti;
 • Drošība ir veselība un labklājība;
 • Drošība ir ierasta lieta.

4. Mēs nodrošinām nākotni ar ētiski un ekonomiski ilgtspējīgu ražošanu

Vides pārvaldības sertifikāts ISO 14 001 attiecas uz Valio darbību Somijā un Igaunijā.

Organizācijas vides pārvaldības principi ir šādi:

 • Organizācijas, kā arī vietējā līmenī mēs novērtējam vides pārvaldības sistēmas darbību, veicot regulārus iekšējos un ārējos auditus;
 • Mēs katru gadu pārskatām savus vides mērķus;
 • Galvenie vides parametri ir daļa no organizācijas gada finanšu pārskata.

Mēs uzņemamies atbildību par vidi, iepērkot tehnoloģijas, kas samazina ietekmi uz vidi, taupīgi izmantojot izejvielas un enerģiju, kā arī veicinot pārstrādājamu un energoefektīvu iepakojumu izmantošanu. Riska novērtēšana ir neatņemama ikdienas pārvaldības darbību sastāvdaļa, kuras mērķis ir identificēt riskus, kas saistīti ar ikdienas darbībām, un, cik vien iespējams, novērst nelabvēlīgo ietekmi. Mēs esam atbildīgi par apdrošināšanas seguma organizēšanu apdrošināšanas polises ietvaros.