Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi

Lietošanas noteikumi attiecas uz visu Valio tīmekļa vietni (www.valio.lv) un produktu informācijas lapu www.valio.lv/produkti. Minētās tīmekļa vietnes pārvalda SIA Valio International (tālāk tekstā “pakalpojuma sniedzējs”), un vietnes atrodas adresē www.valio.lv.

2. Tīmekļa vietņu saturs un autortiesības

Tīmekļa vietnes piedāvā informāciju par SIA Valio International, informāciju saistībā ar pārtiku un uzturu, kā arī informāciju par SIA Valio International produktu sortimentā ietilpstošo produktu komponentēm, uzturvērtību un sastāvdaļām.

Lai izmantotu tīmekļa vietnēs esošo informāciju, kā arī lai sasaistītu tīmekļa vietnes saiti ar kādu citu tīmekļa vietni ar mērķi gūt labumu vai veidot jaunas datu bāzes, iepriekš jāsaņem SIA Valio International atļauja.

Visi pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnēs iesniegtie materiāli pieder pakalpojuma sniedzējam. Vietnēs esošās preču zīmes, teksti, skaņas ieraksti, foto un citi materiāli ir aizsargāti ar preču zīmes tiesībām, autortiesībām un citām nemateriālām tiesībām. Arī daļēja tīmekļa vietnēs esošo materiālu kopēšana un izmantošana jaunu izdevumu un/vai datu bāzu izveidei, kā arī cita komerciāla izmantošana ir aizliegta.

Citējot materiālu, uz citēšanas tiesību pamata kā informācijas avots jānorāda Valio tīmekļa vietne (www.valio.lv).

3. Lietotāja atbildība

Lietotājs ir pilnā mērā atbildīgs par visiem viņa radītajiem zaudējumiem, kas radušies no šo lietošanas noteikumu neatbilstošas lietošanas, veiktas darbības vai neveiktas darbības.

4. Pakalpojuma sniedzēja atbildība

Pakalpojuma sniedzējs neatbild lietotājam vai trešajām pusēm par zaudējumiem, kas radušies no iespējamām kļūdām tīmekļa vietnē vai trūkumiem, vai informācijas interpretācijas.

Pakalpojuma sniedzējs neatbild lietotājam vai trešajām pusēm par to, lai vispārējā tīmekļa vietne būtu izmantojama kādiem konkrētiem mērķiem.

Pakalpojuma sniedzējs neatbild lietotājam vai trešajām pusēm par zaudējumiem, kas radušies no potenciāla lietošanas pārrāvuma vai potenciālām tehniskām problēmām, kas var parādīties tīmekļa vietnē. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties no tīmekļa vietnes lietošanas vai lietošanas pārrāvuma dēļ.

5. Tīmekļa vietņu saturs un izmantošanas attīstība

SIA Valio International patur sev visas tiesības mainīt tīmekļa vietņu un funkcijas, lai attīstītu piedāvātos pakalpojumus.